Fogalmak-Meghatározások

Fogalmak-Meghatározások
A teljesség igénye nélkül az üzletszabályzat alkalmazásában irányadó a mindenkor hatályos távhőtörvény, annak végrehajtására kiadott rendelet, valamint a mindenkor érvényes Önkormányzati rendeletben meghatározott fogalmak. 

Távhő

Az a hőenergia, amelyet a hőtermelő létesítményből hőhordozó közeg (melegített víz) alkalmazásával, távhővezetéken a fogyasztási helyre eljuttatnak. 

Távhőszolgáltatás
 
Az a közüzemi szolgáltatás, amely a fogyasztónak a hőtermelő létesítményből távhővezetéken keresztül történő hőellátásával valósul meg, melynek mennyiségét a szolgáltató köteles mérni és a mérés alapján elszámolni. 
A távhőszolgáltatás mérőhely szerint lehet: 
•  hőközponti mérés szerinti távhőszolgáltatás, 
•  egyedi mérés szerinti távhőszolgáltatás. 

Mérőhely: 
A fogyasztói, illetve szolgáltatói hőközpontnak, a hőfogadó állomásnak, esetleg a fogyasztói vezetékhálózatnak a távhőszolgáltató üzletszabályzatának előírásai szerint létesített azon része, ahol a szolgáltatott, illetve elfogyasztott fűtési és/vagy használati melegvíz hőfelhasználás mérése és a fogyasztó számára annak eladása történik. 

Elszámolási mérő 
Az Országos Mérésügyi Hivatal (továbbiakban: OMH) által hitelesített hőmennyiségmérő, mely alapján történik az elszámolás. 

Hőközponti mérés szerinti távhőszolgáltatás
 
A távhőszolgáltató a hőközpontban méri a szolgáltatott távhő mennyiségét. 

Egyedi mérés szerinti távhőszolgáltatás 
A távhőszolgáltató a felhasználó tulajdonában, bérletében, használatában lévő lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség távhőellátását szolgáló felhasználói vezetékhálózaton elhelyezett hőmennyiségmérővel méri a szolgáltatott távhő mennyiségét. 

Fűtött légtérfogat 
Azon távhőszolgáltatási rendszerhez kapcsolódó helyiségek légtérfogatainak összege, amelyekben hőleadó vagy a szomszédos helyiségekből átáramló hő biztosítja a mindenkori előírásoknak megfelelő hőmérsékletet. A fűtött térfogat megállapításánál nem kell figyelembe venni a lakóépületek közös használatú helyiségeinek térfogatát, amennyiben eredeti funkciójuk szerint (pl. mosókonyha, szárító, stb.) – nem üzletszerű tevékenységre – használják. 

Fűtési időszak 
Fűtési idény a – fogyasztó vagy megbízottja által kérelmezett – fűtési célú hőszolgáltatás igénybevételének kezdetétől, a fűtési hőfelhasználás befejezéséig tartó időszak. 

Hőtermelő létesítmény
 
A fűtőerőmű hőtermelő berendezései. 

Távhővezeték-hálózat
 
Az a csővezeték-rendszer – a hozzá tartozó műtárgyakkal, hálózati szerelvényekkel, kapcsolódó automatikákkal, műszerekkel, elektromos berendezésekkel együtt -, amely a hőhordozó közegnek a hőtermelő létesítménytől a csatlakozási pontig történő szállítására szolgál. 

Felhasználói vezetékhálózat 
Az a csővezeték-rendszer, amely a hőnek hőhordozó közeg által a csatlakozási ponttól a felhasználó berendezésekhez való továbbítását szolgálja. 

Primer vezeték 
A hőtermelő helyről szállított (paraméterek változtatása nélküli) hőenergia továbbítására szolgáló technológiai eszközök 

Szekunder vezeték 
A közvetlenül (hőközponti átalakítás után) felhasználható hőenergia továbbítására szolgáló technológiai eszközök. 

Csatlakozási pont 
A szolgáltatói és a felhasználói berendezés határán (találkozási pontján) beépített elzáró szerelvénynek a felhasználó felé eső oldala, elzáró szerelvény hiányában a fogyasztási helyet magában foglaló ingatlan (épület, építmény, telek) tulajdoni határa. 

Hőközpont
 
A hőhordozó közeg kiadására, elosztására, fogadására, átalakítására, illetőleg a hőenergia leadására szolgáló technológiai berendezés. 
Hőközpontok lehetnek: – termelői hőközpont, 
•  szolgáltatói hőközpont, 
•  fogyasztói hőközpont, 

Termelői hőközpont 
A távhő termelőjénél távhőellátás céljából a hőhordozó közeg kiadására, továbbítására, elosztására, átalakítására, mérésére szolgáló technológiai berendezés. 

Szolgáltatói hőközpont 
Több épület vagy építmény hőellátása céljából az ellátandó épületen kívül, esetleg azok egyikében elhelyezett, a szolgáltató tulajdonában lévő, a hőhordozó közeg fogadására, átalakítására, elosztására, mérésére szolgáló technológiai berendezés. 

Felhasználói hőközpont 
Egy épület vagy építmény hőellátása céljából elhelyezett, a hőhordozó közeg fogadására, átalakítására, mérésére szolgáló technológiai berendezés, mely a felhasználó tulajdonában van. 

Hőfogadó állomás 
Egy épület vagy építmény távhőellátása céljából abban elhelyezett, a hőhordozó közeg fogadására, mérésére, átalakítás nélküli továbbítására szolgáló technológiai berendezés. 

Primer hőfogadó állomás 
A hőközpont azon része, mely a primer távhőrendszerből érkező hőenergiát fogadja, méri, továbbítja a hőhordozó jellemzőinek megváltoztatása nélkül. 

Szekunder hőfogadó állomás 
A szolgáltatói hőközpontból érkező hőhordozó közeg fogadására és/vagy átalakítására, elosztására, a felhasznált hőenergia mérésére szolgáló technológiai berendezés 

Szolgáltatói berendezés 
A hőtermelő létesítmény, a távhővezeték-hálózat, a szolgáltatói hőközpont, az elszámolás alapjául szolgáló, a távhőszolgáltató tulajdonában lévő mérőeszköz, a hőközpont primer oldali főelzárói és mennyiségszabályozói. 

Felhasználói berendezés
A fogyasztói hőközpont, hőfogadó, a fogyasztói vezetékhálózat, a felhasználó berendezés és a fogyasztó által felszerelt fűtési és használati melegvíz-mérők, költségmegosztók. 

Fogyasztó 
Az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet vagy ezek közössége, aki (amely) a távhőszolgáltatóval távhőszolgáltatásra vonatkozóan szerződéses jogviszonyba kerül. 
Felhasználó lehet: 
– lakossági felhasználó, 
– egyéb felhasználó. 

Lakossági felhasználó 
A lakóépület és vegyes célra használt épület tulajdonosa vagy az ilyen épületben lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség (épületrész) tulajdonosa, bérlője, használója vagy azok közössége. 

Egyéb felhasználó 
A fenti pontban nem említett épület vagy az ilyen épületben (építményben) lévő helyiség (épületrész) tulajdonosa vagy azok közössége. 

Fogyasztói közösség megbízottja 
A lakossági felhasználók esetenként az egyéb felhasználók szerinti közösség törvényes képviselője vagy az épület, illetve épületrész tulajdonosainak megbízottja. 

Fogyasztási hely 
Az épület, illetve épületrész, amelynek távhővel, történő ellátására a szerződéses jogviszony létrejött. 

Teljesítési hely 
– A hőközponti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén a csatlakozási pont, 
– Egyedi mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén a fogyasztói vezetékhálózaton elhelyezett hőmennyiségmérő felhasználó felőli oldala. 

Távhőszolgáltatás szüneteltetés – korlátozás 
A távhőszolgáltató jogosult az élet-, egészség- vagy a vagyonbiztonság veszélyeztetése, a szolgáltatói berendezések üzemzavara esetén, valamint más módon el nem végezhető munkák elvégzéséhez a távhőszolgáltatást a szükséges legkisebb fogyasztói körben és időtartamban szüneteltetni.

Gazdálkodási Adatok

Kötelező adatközzététel

Távhőszolgáltató és Távhőtermelő közötti hővásárlási és ár-megállapítási célú megállapodás

Távhőszolgáltató és az önkormányzat között a helyi önkormányzat területén közüzemi szolgáltatás ellátására kötött megállapodások

Számvitelről szóló törvénynek megfelelő formában az előző évek gazdálkodási adatai

Távhőszolgáltató nyilvánosságra hozandó adatai a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk

Az előző üzleti években távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján)
A 2017. évre megállapított primer energia átalakítási tényező a 2016. évi mért hőtermelési adatok alapján: e=0,989
A 2018. évre megállapított primer energia átalakítási tényező a 2017. évi mért hőtermelési adatok alapján: e=0,995
A 2019. évre megállapított primer energia átalakítási tényező a 2018. évi mért hőtermelési adatok alapján: e=1,021
A 2020. évre megállapított primer energia átalakítási tényező a 2019. évi mért hőtermelési adatok alapján: e=0,8236; számítási módszertan itt.

157/2005 Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti adatok:

Panaszkezelés

Díjak

Scroll to Top